Lab MembersLeft to right (and front to back): Grace Zhang, Sarah Bui, Yanzhuang Wang, Erin Pomerantz, Michael Bekier, Peixing Wan, Eric Durudogen, Erpan Ahat, Mikelina Djekovic, Boris Chen, Jianchao Zhang, Jie Li, Stephen Ireland, Tony Yu, Shun Enomoto.

yzwang-2Yanzhuang Wang, Ph.D.
Professor, Dep. of Molecular, Cellular and Developmental Biology
Professor, Department of Neurology
B.S. M.S. Nankai University
Ph.D. University of Heidelberg
Postdoc. Yale University
Office: 4110 BSB
Lab: 4104 BSB
Office Phone: 734-936-2134
Email: yzwang@umich.edu

JIe-2

 

Jie Li, Ph.D.
Research Laboratory Specialist
B.S. Nankai University
Ph.D. Nankai University
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: jieltian@umich.edu

 

 

Sarah Bui, Ph.D.
Post-Doctorate
B.S. Virginia Commonwealth University
Ph.D. George Mason University
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: sarahbui@umich.edu

 

 

Jianchao Zhang, Ph.D.
Post-Doctorate
B.S. Hebei University of Science and Technology
Ph.D. Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: jczha@umich.edu

 

erpan

 

Erpan Ahat
Graduate Student
B.S. Peking University Health Science Center
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: erpan@umich.edu

 

 

 

Ge (Tony) Yu
Graduate Student
B.S. China Agricultural University
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: yuge@umich.edu

 

 

 

Shun Enomoto
Undergraduate Researcher
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: senomoto@umich.edu

 

 

 

Whitney Reid
Undergraduate Researcher
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: reidwhit@umich.edu

 

 

 

Zeeshaan Sultan
Undergraduate Researcher
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: zeeshaan@umich.edu

 

 

 

Ali T Houmani
Undergraduate Researcher
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email:

 

 

 

Drew Stark
Undergraduate Researcher
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: drstark@umich.edu

 

 

 

Naomi Veidlinger
Undergraduate Researcher
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: nveidlin@umich.edu

 

 

 

Bo Dong
Undergraduate Research Assistant
Lab: 4104 BSB
Phone: 734-936-6802
Email: dongbo@umich.edu

 

 

 

Former lab members, please keep Dr. Wang (yzwang@umich.edu) updated with your current contact information.

Lab Alumni
Mchael Bekier, PhD
Ron Benyair, Ph.D.
Youjian Chi
Feng Cui, Ph.D.
Pershang Farshi, Ph.D.
Shijiao Huang, Ph.D.
Zheping Huang, Ph.D.
Stephen Irland, PhD
Gunjan Joshi, Ph.D.
Courtney Killeen
Saiprasad Ramnarayanan, Ph.D.
Danming Tang, Ph.D.
Qing Tian, Ph.D.
Leibin Wang, Ph.D.
Yi Xiang, Ph.D.
Hebao Yuan, Ph.D.
Honghao Zhang, Ph.D.
Xiaoyan Zhang, Ph.D.
Gen Zheng, Ph.D.
Yi Xiang Kari Mar Hebao Yuan Zheping Huang Gen Zheng Youjian Chi Honghao Zhang feng Cui Gunjan Joshi Pershang Farshi Saiprasad Ramnarayanan sindi dmtang Mingzhou Haoran-2 shijiaoh Courtney Killeen Ron Benyair Leibin-2 xiaoyanz Michael-2 Stephen Ireland