SSG 2012-2013


Back Row: Alex Blaty, Kevin Zhang, Xiao Wang, Nicholas Carducci
Front Row: Elizabeth Keenan, Nicole Stegmeier, Ben Levin, Sarah Matteazzi